6 thoughts on “AoKaga – Breakfast – Happy Birthday Kagami-kun

    1. Thật ra mình cũng lười lắm ^^~ và vì mình chỉ trans từ Eng qua thôi nên nguồn hàng AkaKuro chủ yếu là mấy Oneshot nho nhỏ
      AoKaga mình yên tâm, vẫn đang ém hàng =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s