Password

Hi. Vì một số doujinshi là do tui repost trái phép, tại vì tui tìm thấy bên Livejournal, mà bên đó chỉ có link mediafire. Với cả chả là tui tìm được vài raw USUK, web bên đó load cực kì lâu, mỗi lần load có 1 trang.mà còn cứ bị lỗi 504 gateway. Nên để tiện cho đọc nên tui post lại.

Xin lỗi vì đã reup một cách trái phép như lầy TvT

Password USUK doujinshi: ( 4 word ): USUK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s